Dataskyddspolicy i Årsta Golf AB/Daniel Bäck Golf Academy AB

Vi på Årsta Golf och DB Golf värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Denna dataskyddspolicy gäller från den 25 maj 2018, när den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft.

Genom att använda våra tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder olika kommunikationsvägar som t.ex. e-post, SMS och telefon för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig som kund vid registrering (t.ex. adressuppgifter), eller genereras i samband med att du använder våra tjänster och produkter (t.ex. loggning av användare).
De personuppgifter som vi samlar in är bl.a.;

 • Namn
 • Adress
 • Email
 • Telefonnummer
 • Köphistorik
 • IP-adress

Informationen samlar vi in för att kunna exempelvis erbjuda våra tjänster, skicka fakturor eller kontakta dig med viktig information.

Vad är vår rättsliga grund till att behandla dina personuppgifter?

I stort sett alla leveranser i Årsta Golf och DB Golf utförs med stöd av avtal mellan oss och våra kunder. Detta för att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot dig som kund och följa tillämplig lagstiftning. I vissa fall kan behandlingar med stöd av rättslig förpliktelse också förekomma.

Ett Avtal innebär en rättslig grund för att behandla personuppgifter. Då ni köper en produkt eller tjänst via vår hemsida ingår ni ett avtal med oss. Medlemskap och partnerskap i Årsta Golf innebär också att vi har ett avtal emellan oss.

Rättslig förpliktelse innebär att det finns ett lagkrav på att spara vissa personuppgifter. Som exempel på en rättslig förpliktelse kan nämnas bokföringsskyldigheten som anges i bokföringslagen. Det åligger den personuppgiftsansvarige att följa svensk rätt och EU-rätt.

Vad gör vi med din information?

All data används för att leverera, administrera och förbättra våra tjänster. Vi använder också detta för att kunna kommunicera med dig om viktiga händelser, nyhetsbrev och generell kommunikation via e-post.

 

Vem kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till?

För att skydda och värna om våra kunders integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part som ej angivits utan att du som kund har medgivit till detta. Undantag till detta görs om en kund har brutit mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Exempel på sådana myndigheter är skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter i berörda länder.

Vi har tagit fram ett biträdesregister över de leverantörer som utför behandlingar som rör personuppgifter i våra system. Vi har tecknat biträdesavtal med dessa leverantörer, och de avtalen innefattar bestämmelser om behandling av personuppgifter för Årsta Golfs och DB Golfs räkning. Följande är de biträden som i vissa fall behandlar våra kunders personuppgifter;

 • A Sandqvist Consulting AB
 • Gustav Bäck Consulting AB
 • Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC)
 • Nitea AB
 • Paloma AB
 • Pastell Data AB
 • Thomas Johansson Golf o Consulting
 • Visma SPCS AB
 • V1Sports

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att utföra behandlingen inom EU/EES. I vissa situationer kan dock informationen komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av oss, eller annan leverantör eller underleverantör. Då vi strävar efter att alltid skydda din information, kommer vi att vidta alla legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din information hanteras säkert och med en skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Vi har också fullgoda biträdesavtal med alla våra leverantörer för att säkerställa att behandlingen sker enligt utsatta regler.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har tagit fram en integritetspolicy där vi visar hur vi skyddar dina personuppgifter. Se integritetspolicyn här.

Din rätt som registrerad

Som registrerad kund hos Årsta Golf och DB Golf har du speciella rättigheter rörande de personuppgifter vi har om dig. Dessa är:

Information
Som kund kan man när som helst kontakta oss för att få ut vilken information vi har samlad om dig. Vi strävar efter att genomföra detta utan fördröjning.

Rättelse
Förändring av registrerade uppgifter kan ske via kommunikation med oss där vi då hjälper till att genomföra förändringen.

Dataportabilitet
För personuppgifter som har behandlats och insamlats automatiserat (med stöd av avtal) har du av oss rätt att få ut dessa i ett maskinläsbart format.

Radering
Under vissa omständigheter har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. Dessa kan vara t.ex.
– Om det saknas rättslig grund för behandlingen, eller behandlingen är olaglig
– Det saknas ett berättigat skäl för fortsatt behandling
– Du invänder mot behandling för direkt marknadsföring

En förutsättning för att vi skall kunna utföra ovan är att vi har uppdaterade personuppgifter från dig. Begäran om att utöva dina rättigheter ovan bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter. Vi kan också vara tvungna att behålla dina uppgifter om det behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, hävda ett rättsligt anspråk eller genomdriva våra aktiva avtal.

Cookies på våra webbplatser

Vi använder ej cookies.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden som leverantör, och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar data för andra syften än för våra åtaganden som företag, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och ekonomiska underlag, sparar vi endast informationen så länge som det behövs för respektive syfte.

Förändringar i denna dataskyddspolicy

Innehållet i denna dataskyddspolicy kan komma att förändras med tiden. Vi kommer alltid hålla våra kunders integritet högt, och följer alla dataskyddslagar inom EU och Sverige. Om vi genomför större förändringar kommer dessa kommuniceras via e-post och i din kundportal. Vill du hålla dig uppdaterad löpande rekommenderar vi att läsa denna policy med jämna mellanrum.

Kontakta oss och dataskyddsmyndigheten

Har du frågor eller synpunkter som rör vår dataskyddspolicy kan du vända dig till oss via e-post, eller telefon. Kontaktinformation finns på vår webbsida.
Du kan också lämna ett klagomål eller kontakta datainspektionen som fungerar som vår tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter hittar du på https://www.datainspektionen.se

 

 

Detta dokument uppdaterades senast 2018-05-23